Ickevåld och konflikthantering. För dig som är nyfiken - ett förkortat utbildningsmaterial med lättare övningar från Fred i våra händer, 2008

Tanken är att du ska kunna använda dig av materialet som en resurs för att få veta mer, hitta vägar vidare eller ha som handledning när du själv håller workshops/träningar/kurser/utbildningar. Här finns också tips på böcker och hemsidor där du kan lära mer. Upptäck och använd!

Inledningen finner du nedan. Som bilaga ligger hela det förkortade materialet, med underrubriker i första delen som Vad är våld? Vad är ickevåld? (med bl a utdrag ur Stellan Vinthagens avhandling), Genus och ickevåld, Ickevåldets historia och framtid ) - och i del 2 finner du alla de lättare övningar du själv kan genomföra med en smula övning. Men gå gärna någon av våra grundkurser (se under menyrubrik Verksamhet/Kurser)!

Det mer omfattande stora utbildningsmaterialet som detta är hämtat ur finner du på  www.fredivarahander.nu

Internationella Årtiondet
för en Freds- och Ickevåldskultur för Världens Barn
och Fred i våra händer

2001-2010 är årtiondet för att övervinna våldet. Vi är Kristna Fredsrörelsen, PeaceQuest, Civis och Sveriges Lärare för Fred. I ett samarbetsprojekt har vi antagit årtiondets utmaning. Utbildningsmaterialet du har i din hand har tagits fram under flera år, tidigare också tillsammans med Sveriges Kristna Råd och Svenska FN-förbundet.

Vårt syfte är att sprida kunskap, engagemang och färdigheter i att arbeta för fred, ickevåld och konstruktiv konflikthantering. Vi arrangerar utbildningar och i fredlig konflikthantering och ickevåld.  Dessutom uppmuntrar och stimulerar vi lokala initiativ inom dessa ämnen. Vi vill visa på möjligheterna och vinsterna med att arbeta konstruktivt och våldsförebyggande mellan individer så väl som mellan olika grupper av människor oavsett var i världen man befinner sig.

Fred i våra händer är ett nationellt projekt med lokal verksamhet i över tio orter i Sverige.

Det är Sveriges del i Unescos internationella kampanj för fredsundervisning.

Välkommen!


                                               nonviolence
or nonexistence
                                                        - Martin Luther King -

Läs detta först!

Framför dig har du ett resurs-, inspirations- och utbildningsmaterial i ickevåld och konflikthantering.

Tanken är att du ska kunna använda dig av materialet som en resurs för att få veta mer, hitta vägar vidare eller när du själv håller workshops/träningar/kurser/utbildningar. Här finns också tips på böcker och hemsidor där du kan lära mer. Upptäck och använd!

Förhoppningen är att du skall låta dig inspireras och utmanas av det som finns här och att det skall leda till reflektion, handling och kanske till och med förändrade vanor eller livsstil. Ickevåld och konflikthantering är ingenting om det inte omsätts i praktiken. Det är först när vi låter våra insikter sjunka från huvudet och ner i hjärtat och bli förankrade i oss som de kan leda till att vi får ut dem i händerna till konkret handling.

Utgångspunkten för tänkandet kring ickevåld och konflikthantering är att vi själva - alla - har ansvar för hur vi väljer att leva och för vad andra gör i vårt namn. Även om vi inte alltid känner att vi har tid och ork till att påverka och försöka förändra världen till det bättre, kan vi alla förändra hur vi lever. Vi kan också påverka vad andra gör i vårt namn. Vi är fria att välja vad vi köper, vad vi gör och inte gör och till och med hur vi tänker! Valet är vårt, friheten är vår, makten är vår.

Materialet är uppdelat i tre delar. Den första delen tar upp ickevåld. Den andra behandlar konflikthantering. Den tredje delen är avsedd för utbildare och innehåller en mängd pedagogiska tips, kursupplägg, nyttiga och roliga övningar osv. Materialet om ickevåld och konflikthantering delas ut på Grundkursen i fredlig konflikthantering och ickevåld (steg 1). Delen för utbildare delas ut efter Handledarutbildningen i fredlig konflikthantering och ickevåld (steg 2). För att sätta ihop en bra kurs behöver du kombinera de teoretiska modellerna och tankarna i de två första delarna med de praktiska övningarna i den tredje. Även om du inte vill hålla kurser i ickevåld och konflikthantering kan det vara intressant att titta på övningarna.

Materialet är framtaget i flera steg under Fred i våra händers två projektomgångar. Först av en arbetsgrupp som bestod av Monica Hagbok, Stina Magnuson, Martin Smedjeback, Eva Strömberg och Ola Rikner, som även sammanställde materialet. Gruppen hade god hjälp av Fanny Davidsson och Kajsa Svensson. Mycket inspiration till materialet har hämtats från människor som har arbetat med dessa frågor runt om i världen. I ett andra steg har en väsentligt utökad och omarbetad version tagits fram av Klaus Engell-Nielsen och Patrik Gruczkun. Under hösten 2007 har materialet omarbetats i ett tredje steg och kapitlet om Genus och ickevåld (Sara Wallentin) och kapitlet om Det världsvida ickevåldet (Pelle Strindlund) har bifogats. Materialet är ständigt under utveckling.

Vi som skrivit materialet tycker att lust och glädje är några av de viktigaste drivkrafterna för vårt engagemang. Det är alldeles för lätt att se problemen när det kommer till engagemang, men faktum är att det ofta är fantastiskt roligt och meningsfullt att arbeta för en bättre värld. Handsken är kastad!

 

Inledning

1900-talet var det mest krigsdrabbade århundradet i världshistorien. Mellan 1990 och 2001 förekom 57 större konflikter på 45 olika platser i världen, de flesta i Afrika och Asien. Uppskattningsvis har 3,6 miljoner människor dödats i krig sedan 1990.[1] Våld är inte bara direkt våld utan även indirekt, genom det strukturella våldet, som till exempel resulterar i att människor dör av svält eller sjukdomar. Varje år dör cirka 6,3 miljoner barn yngre än fem år på grund av svält.[2] Varje dag dör 30 000 barn i sjukdomar som kan förebyggas.[3]

Krig och väpnade konflikter utkämpas numera inom stater, snarare än mellan stater, och utgör några av de största hindren för utveckling samtidigt som de bidrar till fattigdom. Att arbeta för fred och mänsklig säkerhet genom att förebygga väpnade konflikter och bekämpa orättvisor med ickevåldsliga metoder handlar om ett helt nytt sätt att tänka kring krig, konflikter och våld. Tankar och värderingar där demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet ingår, tillsammans med en insikt om att konflikter på alla nivåer - internationellt, lokalt och enskilt - kan förebyggas utan vapenmakt och våld. Vi drabbas alla av våldet i världen. Vi har alla del i våldets kultur. Därför bör vi också alla bidra till att bygga fredens och ickevåldets kultur, även här i Sverige.

Förutsättningar för en freds- och ickevåldskultur finns. Metoder och modeller för att förebygga våld och hantera konflikter har utvecklats och prövats i allt större skala sedan början av 1970-talet. Ickevåld[4] har under de senaste decennierna fått en stor genomslagskraft och har bland annat används som protest mot ekonomiska orättvisor, till exempel av Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ("MST" - de Jordlösas rörelse) i Brasilien. FN:s generalförsamling har deklarerat 2001-2010 det Internationella årtiondet för en freds- och ickevåldskultur för världens barn. FN anser att det är viktigt att hela det civila samhället - organisationer, kyrkor, utbildningsväsende, yrkesgrupper, näringsliv, medier - aktivt deltar i det internationella arbetet för en freds- och ickevåldskultur.

Fyra organisationer; Kristna Fredsrörelsen, Peace Quest, Civis  och Sveriges Lärare för Fred, arbetar tillsammans för att sprida information, kunskap och färdigheter i kreativ konflikthantering utan våld samt ickevåld som metod för att aktivt bekämpa förtryck och orättvisor. Utbildningar i konflikthantering och ickevåld genomförs, där den här pärmen utgör basmaterialet. Genom att öva och reflektera över sitt eget förhållningssätt och agerande vid orättvisor och konflikter skapas en större trovärdighet vid förebyggande arbete i andra länder. Vår förhoppning är att materialet ska ge dig inspiration och engagemang att fundera över din roll i arbetet för en fredligare värld här hemma, men även internationellt. När vi ingår i en ickevåldskultur har vi tillägnat oss en förståelse av oss själva och vår förmåga att analysera och påverka skeenden. Konflikter undviks inte utan vi har lärt oss att möta, reda ut och hantera dem kreativt och konstruktivt. Kanske kan du använda någon av övningarna eller exemplen i pärmen i din förening, arbetsplats eller skola och fortsätta det arbete som bland andra Gandhi, Alva Myrdahl, Martin Luther King och andra kvinnor och män startade. Eftersom var och en av oss påverkar och påverkas av den våldskultur som omger oss, kan också var och en bidra till en ickevåldskultur.


[1] Källa: Human Development Report 2003

[2] Källa: Läget i världen 2002, Svenska FN-förbundet, 2002

[3] Källa: Human Development Report 2002

[4] Ickevåld skrivs utan bindestreck för att markera att det inte bara är fråga om frånvaro av användning av våld, "icke våld", utan ett aktivt ickevåld.

BilagaStorlek
Ickevåld och konflikthantering. Förkortat material dec 08.doc935.5 kB