Konflikthantering i skola och lärarutbildning

a) Konflikthantering i lärarutbildningen

b) Konfliktkunskap i ämnesplaner

a) Konflikthantering i lärarutbildningen

Sedan 2003 har vi, i samarbete med Fred i våra händer, genomfört tre konferenser med lärarutbildare, forskare, konflikthanteringspedagoger och lärarfack med temat "Konflikthantering i skola och lärarutbildning".

9 mars 2005 antog riksdagen den motion om "goda kunskaper i konfliktkunskap" för alla lärarstudenter som vi varit med om att föra fram. Hösten samma år inbjöds till konferensen "Hållbar utveckling kräver kon

flikthantering" som samlade 75 deltagare i Riksdagshuset, nu även riksdagsmän, elevorganisationerna, elevvården och skolornas skyddsombud.

24-26 april 2008 organiserade SLFF med bidrag från Folke Bernadotteakademin den fjärde konferensen mellan lärarutbildare och -studenter, konflikthanteringspedagoger, forskare och representanter för lärarfacken hos Sida i Härnösand. Då togs initiativet att bilda Nätverket för konflikthantering i lärarutbildningen.

Under 2009 skrev nätverket och SLFF remissyttranden till "En hållbar lärarutbildning". Se bilagor att hämta hem här nedan!

Den 28 april 2010 beslutade riksdagen i enlighet med regeringens proposition "Bäst i klassen - en ny lärarutbildning" prop. 2009/10:89, www. sweden.gov.se/sb/d/11220. Här har nu - äntligen - konflikthantering kommit med i skrivningen. Inom den gemensamma utbildningsvetenskapliga kärnan ska sociala relationer, konflikthantering och ledarskap ingå. Alla pedagogstuderande ska alltså få sådan undervisning. Nu gäller det att få in bra kurser för studenterna, och för det behövs utbildning av många lärarutbildare, något "Nätverket för konflikthantering i lärarutbildningen" har på sitt bord att medverka till.

Vi i SLFF har dragit vårt strå till stacken genom de två böcker som finns nämnda på Aktuelltsidan:

Hakvoort, I. & Friberg, B. (red). "Konflikthantering i professionellt lärarskap" (Gleerups, 2011), en antologi som ger både teori och praktik. Ilse Hakvoort skriver om skolans uppdrag och konflikthantering, Birgitta Friberg om grundläggande konfliktkunskap och centrala färdigheter, Marianne Göthlin, om NVC, Pat Patfoort om MmE-metoden och Arja Kostiainen om medling i skolan.

Utas Carlsson, K. & Rosenberg Kimblad, A. "Hantera konflikter och förebygg våld: Förhållningssätt och färdigheter. Teori och praktik." KSA, 2011, beställs direkt från förlaget på www.tradet.org där för övrigt info och exempelkapitel finns.

b) Konfliktkunskap i kommande ämnesplaner

2005 överlämnade vi ett brev till skolminister Baylan med krav på att "ett freds-och konfliktperspektiv" skulle komplettera de sju övriga perspektiv som Skolverket föreslog för de nya kursplanerna på gymnasiet. Vi krävde också att det skall beaktas i alla kommande kurs-och läroplaner. Brevet var undertecknat av 17 fredsorganisationer och överlämnades av ordförandena i FN-förbundet, Kristna Fredsrörelsen, Lärare För Fred och Läkare mot kärnvapen. Se bilaga nedan.

I mars 2010 lämnade föreningen sitt remissvar på förslaget till ämnesplan för Samhällskunskap i gymnasieskolan. Där efterlyste vi begreppen konflikthantering och nedrustning bland de problem som enligt förslaget skall ingå i undervisningen. Se vårt förslag med grundlig motivering i bilagan "Svarsformulär..."!

Nu vill vi försöka påverka utformningen av alla kommande läro-och ämnesplaner i samma riktning. Vill du hjälpa till? Kontakta info@larareforfred.se

BilagaStorlek
Brevet till Baylan.doc37 kB
SLFFs remissvar.doc32.5 kB
Svarsformulär till utkast till ämnesplan för samhällskunskap.doc393.5 kB
Nätverkets remissvar.doc34.5 kB