Om Sveriges lärare för fred

 

Sveriges lärare för fred är en partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden organisation som finansieras genom medlemsavgifter och olika projektbidrag.

Den är öppen för alla som arbetar med undervisning och utbildning från förskola till universitet, inom folkbildning och fritidsverksamhet, för lärarstudenter, all skolpersonal  samt andra som delar föreningens målsättning.

Föreningen bildades 1982, under det kalla kriget, för att utveckla en undervisning för fred och nedrustning. Under de första åren låg fokus dels på mänskliga rättigheter och internationell förståelse, dels på att "informera om kärnvapenkrigets verkningar" och verka för nedrustning  tillsammans med de många andra yrkesgrupper som bildades då.

I dag arbetar vi i första hand för att få in konstruktiv konflikthantering, i både skola och lärarutbildning.

Föreningens övergripande målsättning är:

  • Att konflikthantering, demokrati och mänskliga rättigheter, interkulturell förståelse, solidaritet och medvetande om de globala sammanhangen skall bli en naturlig del av all undervisning.
  • Att dessa frågor får större utrymme inom lärarutbildning och fortbildning.
  • Att verka för konflikthantering utan våld.
  • Att stärka opinionen för nedrustning och avskaffande av kärnvapen och andra massförstörelsevapen.

Vi vill förmedla kontakter mellan likasinnade och sprida information om aktuellt undervisningsmaterial, kurser och utbildningar. Det gör vi genom vår hemsida, nyhetsbrev, möten och aktiviteter.

Föreningens arbete utgår från arbetsgrupper som driver olika frågor, planerar och genomför aktiviteter för att stärka samarbetet mellan medlemmar, mellan föreningen och andra organisationer och för att påverka beslutsfattare.

Tillsammans med lärare och utbildare i närmare 50 andra länder i världen ingår vi i International Association of Educators for Peace, som sedan 1986 vartannat år ordnat fredsundervisningskonferenser runt om i världen.

Detta årtionde är FN:s internationella årtionde för en freds-och ickevåldskultur för världens barn. Föreningen deltar därför bland annat i ett samverkansprojekt kallat Fred i våra händer tillsammans med Civis, Kristna fredsrörelsen och ungdomsorganisationen Peace Quest. Fred i våra händer arbetar med att sprida kunskap, engagemang och färdigheter i ickevåld och konstruktiv konflikthantering på alla stadier i skola, fritidsverksamhet och utbildning. Bl a genom detta Sidastödda samverkansprojektet ordnar vi kurser, seminarier, studiedagar och konferenser - både lokalt och nationellt.

Nedrustningsfrågor driver föreningen genom samarbete med Yrkesgrupper mot kärnvapen och i Nätverket mot kärnvapen. Där ligger fokus på att stärka opinionen för nedrustning och avskaffande av kärnvapen.

Föreningen ingår också i nätverket Forum för fred och utveckling, som verkar för vålds-och krigsförebyggande konflikthantering internationellt, särskilt i potentiella konfliktområden; här bevakar vi särskilt att undervisningens roll uppmärksammas.